• عنوان پروژه: ترمیم نمای ساختمان وزارت ارتباطات

  • توضیحات:

     ترمیم نمای ساختمان وزارت ارتباطات تهران